skip to Main Content
+ 48 33 827 19 90 sekretariat@spwj.edu.pl ul. Kościelna 10, 43-365 Wilkowice

Regulamin stołówki szkolnej

Załącznik
do zarządzenia nr …../2017/2018
Dyrektora
Szkoły Podstawowej nr1
w Wilkowicach
z dnia ……………………….

Regulamin stołówki
przy Szkole Podstawowej nr 1
im. Władysława Jagiełły
w Wilkowicach

PODSTAWA PRAWNA:
1. Art. 106 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) z późniejszymi zmianami
2. Zarządzenie Nr  9/2018 Wójta Gminy Wilkowice z dn.22.01.2018r. w sprawie upoważnienia dyrektorów placówek oświatowych do udzielenia zwolnień z całości lub części opłat za korzystanie przez ucznia/dziecko z posiłku w stołówce szkolnej/przedszkolnej.
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Wilkowicach w ramach działalności statutowej prowadzi stołówkę szkolną.
2. Posiłki są przygotowywane w szkolnej kuchni przez jej pracowników zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej i zdrowego odżywiania.
3. Stołówka szkolna przyrządza dwudaniowe obiady w ciągu całego roku szkolnego, począwszy od drugiego dnia po rozpoczęciu zajęć, a kończy przeddzień zakończenia roku szkolnego.
4. Stołówka nie przygotowuje posiłków w czasie dni ustawowo wolnych od pracy oraz ferii świątecznych i zimowych.
5. Na tablicach w stołówce i przed jadalnią oraz na stronie internetowej szkoły zamieszcza się aktualny jadłospis na cały tydzień.
6. Niniejszy regulamin podaje się do wiadomości na tablicy ogłoszeń w stołówce oraz stronie internetowej szkoły www.spwj.edu.pl
§2
UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

1. Do korzystania ze stołówki uprawnieni są
a/ uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Wilkowicach
b/ pracownicy zatrudnieni w szkole
2. Osoby uprawnione są zapisywane na obiady na początku roku szkolnego lub w dowolnym momencie w trakcie jego trwania.
3. Zapisu na obiady dokonuje się u kierownika świetlicy bądź intendentki.
4. Z posiłków można korzystać tylko w stołówce. Szkoła nie prowadzi sprzedaży na wynos.
§3
ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

1. Cena obiadu jest ustalana przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i jest wprowadzana odrębnym zarządzeniem Dyrektora.
2. Koszt obiadów dla ucznia pokrywa wyłącznie tzw. wsad do kotła. Do opłaty dla pracowników jest doliczany koszt przygotowania obiadów, czyli koszt utrzymania i funkcjonowania stołówki w przeliczeniu na jeden obiad.
3. Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z całości lub części opłaty za posiłki w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny i w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 9/2018 z dnia 22.01.2018r.
§4
UISZCZANIE PŁATNOŚCI ZA OBIADY

1. Opłatę za obiady należy uiszczać do 10- go każdego miesiąca żywieniowego, za wyjątkiem ferii.
2. Termin odpłatność za miesiąc, w którym przypadają ferie, jest przekazywany odrębną informacją: na tablicach ogłoszeń, przez dziennik elektroniczny i stronę internetową szkoły.
3. Jeżeli rodzic lub opiekun nie może zapłacić w wyznaczonym terminie, jest zobowiązany do zgłoszenia tego intendentce i wskazanie terminu zapłaty. Przy braku terminowej płatności będą naliczane odsetki ustawowe.

4. Opłatę za obiady pobiera intendentka w wyznaczonych dniach i godzinach. Informacja ta jest podana na tablicy informacyjnej przy wejściu o szkoły, na tablicy przed stołówką, przekazana rodzicom/opiekunom poprzez dziennik elektroniczny oraz na stronie internetowej szkoły.
5. Odpłatność za obiady za dany miesiąc może być uiszczane również przelewem na konto bankowe placówki : 41 8133 0003 0003 1671 2000 0002
W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę i miesiąc, za który są wykupione obiady. Jeżeli wpłaty są za więcej niż jedno dziecko, w tytule należy podać dane dla każdego dziecka oddzielnie.
6. W przypadku nieuregulowania opłaty w wyznaczonym terminie, rodzice/opiekunowie otrzymują upomnienia przez dziennik elektroniczny lub kontakt telefoniczny.
7. Osoba dokonująca wpłaty za obiady otrzymuje oryginał kwitu wypisanego w kwitariuszu przychodowo-ewidencyjnym.
8. Imienne listy obecności na obiadach uczniów i pracowników posiada intendentka.

§ 5
ZWROTY PŁATNOŚCI ZA NIEWYKORZYSTANE OBIADY

1. Zwrot kosztów za niewykorzystane z powodu usprawiedliwionej nieobecności obiady, nastąpi w opłacie za następny miesiąc.
2. Pojedyncza nieobecności podlega odliczeniu, jeśli zostanie zgłoszona przynajmniej jeden dzień wcześniej (w przypadku planowanej nieobecności) lub do godz. 8.30 w dniu nieobecności.
3. Zgłoszenia nieobecności intendentce dokonuje rodzic bądź opiekun osobiście, pod nr telefonu 33 827 19 95 lub na adres mailowy intendent@spwj.edu.pl. Numer telefonu i adres mailowy, pod który zgłasza się nieobecność podane są na tablicy informacyjnej przy wejściu do szkoły, na tablicy przed stołówką oraz na stronie internetowej szkoły.
4. Nie zgłoszona nieobecność nie podlega zwrotowi, koszty ponosi rodzic/opiekun.
5. W przypadku planowanej nieobecności szkolnej (wycieczki, zawody wyjazdy) kierownik wycieczki zgłasza ten fakt intendentce jeden tydzień wcześniej osobiście bądź odnotowując w tabeli na tablicy informacyjnej w pokoju nauczycielskim.
6. Rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej należy zgłosić do intendentki najpóźniej do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. Można to zrobić osobiście, telefonicznie lub mailowo.
7. Rodzic lub opiekun ucznia, który w czerwcu miał usprawiedliwioną, zgłoszoną nieobecność, może starać się o zwrot na własny wniosek skierowany do Dyrektora szkoły, złożony do końca zajęć w danym roku szkolnym.
8. Niewykorzystane obiady są rozdysponowane w postaci „dokładki” dla obecnych uczniów żywionych.
§ 6
WYDAWANIE POSIŁKÓW

1. Posiłki wydawane są od godziny 10.45 do 13.00 zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny harmonogramem.
2. Obecność uczniów na obiedzie sprawdza się na przygotowywanych co miesiąc listach obecności. Kierownik świetlicy lub intendentka codziennie zaznacza obecność i nieobecności poszczególnych uczniów.
3. Za prawidłową kontrolę wydawania posiłków odpowiada kierownik świetlicy, składa on oświadczenie o odpowiedzialności materialnej i co miesiąc rozlicza się z organem prowadzącym szkołę.
§ 7
ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W JADALNI

1. Uczniowie korzystający ze stołówki są zobowiązani do pozostawienia kurtek w szatni, a tornistrów na półkach przed jadalnią.
2. Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie.
3. W kolejce po obiad zachowują się spokojnie, podczas posiłku nie rozmawiają i zachowują się cicho.
4. Po spożytym obiedzie naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.
5. Nadzór nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurujący na stołówce.
6. Podczas wydawania posiłku zabrania się pobytu w pomieszczeniu stołówki osobom nie spożywającym posiłków, w tym także rodzicom/ opiekunom uczniów (za wyjątkiem nauczycieli dyżurujących)

O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Wilkowicach.

Back To Top
Wielkość liter
Kontrast