skip to Main Content
+ 48 33 827 19 90 sekretariat@spwj.edu.pl ul. Kościelna 10, 43-365 Wilkowice

Deklaracja dostępności http://www.spwj.edu.pl/

SPWJ zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.spwj.edu.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych i udogodnień zmieniających kontrast, kolorystykę, wielkość teksu.
Strona posiada możliwość wyłączenia animacji.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Znaczniki alt dla zdjęć – alternatywny tekst. Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Audiodeskrypcja w załączonych filmach.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Dostępność architektoniczna

 • Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny, bez oznakowania dla niepełnosprawnych
 • Do budynku prowadzą dwa wejścia od ul. Kościelnej 10
 • Do głównego wejścia z poziomu parkingu od ulicy Kościelnej prowadzi podjazd.
 • Główne drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Boczne drzwi do budynku zlokalizowane są na poziomie chodnika, jednak za nimi znajdują się schody, które nie posiadają podjazdu. Osoby korzystające z wózków inwalidzkich proszone są o korzystanie z głównego wejścia do szkoły.
 • Schody prowadzące przez główne wejście na wysoki parter budynku zaopatrzone są w podjazd z barierkami.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze oraz toaleta dla niepełnosprawnych.
 • Sekretariat szkoły zlokalizowany jest na parterze, po prawej stronie od wejścia do szkoły.
 • W budynku nie ma windy.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty z Dyrekcją Szkoły.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wicedyrektor Szkoły mgr Magdalena Bakalarska
 • E-mail: sekretariat@spwj.edu.pl
 • Telefon: +48 33 827 19 90

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły mgr Andrzej Pobożny
 • Adres: ul. Kościelna 10, 43-365 Wilkowice
 • E-mail: sekretariat@spwj.edu.pl
 • Telefon: +48 33 827 19 90

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Back To Top